Rekrutacja do Liceum 2020/2021

DOŁĄCZ DO NAS!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

 

Adres do strony rekrutacyjnej: dostępny będzie od 11 maja 2020.
Kwestionariusz osobowy do pobrania: TUTAJ

Co nas wyróżnia?

 • Kilkunastoosobowe zespoły klasowe
 • Kilkuosobowe grupy językowe
 • Języki obce: angielski rozszerzony oraz do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
 • Sport: własny wybór zajęć sportowych, punktowy system zaliczania wychowania fizycznego
 • Innowacja „English across subjectsangielski nie tylko na lekcjach angielskiego
 • Program partnerski „Addvantage”- współpraca z British Council m. in. w ramach organizacji egzaminów FCE i CAE w szkole
 • Kontakty międzynarodowe: wymiana młodzieży ze szkołami w Holandii i Niemczech, zagraniczne wycieczki naukowe
 • Koła przedmiotowe dla uczniów poszerzających wiedzę i konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących wsparcia.

Wysoki poziom kształcenia

 • bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym,
 • w rankingu „Perspektyw” – tytuł „Złotej Szkoły 2019”,
 • tytuł Szkoły Sukcesu – przyznawany najlepiej ocenianej grupie placówek edukacyjnych wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazującej na wkład szkoły w kształcenie uczniów (Edukacyjna Wartość Dodana – tzw. EWD),
 • liczne grono laureatów i finalistów olimpiad,
 • zwiększona ilość godzin z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych.

Planowane klasy w liceum czteroletnim

ekonomia

Klasa Apolitechniczno – ekonomiczna

rozszerzenia: j. angielski , matematyka, geografia

 

Klasamedyczna Bmedyczna

rozszerzenia: j. angielski, biologia, chemia

 

humanistyczna Klasa Chumanistyczno – prawnicza

rozszerzenia: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 Nauczanie języków obcych prowadzone jest ponadklasowo w grupach kilku lub kilkunastoosobowych. Drugi język obcy do wyboru (kontynuacja): j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

W klasie 4 każdy może wybrać 2 godziny dodatkowych zajęć:

 • z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu na poziomie C1,
 • z drugiego języka obcego, 
 • z programowania.

Powyższe zajęcia uruchamiane są dla grup minimum 6-osobowych.

Jednocześnie informujemy, że dla chętnych uczniów proponujemy dodatkowe kursy przygotowujące do matury z przedmiotów poza w/w rozszerzeniami. Kursy będą realizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasie 3 i 4. Zostaną uruchomione dla grup nie mniejszych niż 6-osobowe. Semestralny koszt kursu wyniesie równowartość miesięcznego czesnego. Proponujemy przedmioty: j. polski, fizyka, informatyka, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski. 

Jakość nauczania

Małe zespoły klasowe znacząco podwyższają jakość kształcenia. Nauczanie w naszej szkole odbywa się w małych zespołach klasowych i kilkuosobowych grupach językowych.  Umożliwia to indywidualizację pracy, poprawia jej efektywność, ułatwia dostrzeganie potrzeb każdego ucznia i umożliwia uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminach. Duże znaczenie dla efektów kształcenia mają też wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe naszej kadry dydaktycznej. Nauczyciele czynnie współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz wydawnictwami naukowo-dydaktycznymi.

Poza lekcjami     

   • dodatkowe zajęcia z: rysunku i malarstwa, dziennikarstwa, języka rosyjskiego, języka migowego, brydża sportowego, programowania
   • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów British Council CAE z języka angielskiego,
   • Klub Filmowy Rejmovie,
   • wycieczki naukowe i terenowe zajęcia przyrodnicze/geograficzne,
   • obozy letnie i zimowe,
   • projekty edukacyjne,
   • Szkolny Klub Amnesty International,
   • zajęcia z pedagogiem i surdopedagogiem,
   • akcje charytatywne, wolontariat uczniowski na rzecz dzieci i osób starszych, potrzebujących wsparcia.

Możesz nas odwiedzić każdego dnia!

Zapraszamy!

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na indywidualne spotkania z dyrekcją.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum czteroletniego przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Naboru (www.slaskie.edu.com.pl), a kandydaci poddają się jej wymogom i wynikom.

Zasady postępowania kandydatów i harmonogram działań dotyczących rekrutacji elektronicznej

 

Termin Działanie
Od 11 maja do
23 czerwca 2020 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wniosek z elektronicznego systemu oraz kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony szkoły: www.rejbb.pl).
26-30 czerwca 2020 r.
(do godz. 15.00)
Dostarczenie do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej (w przypadku, gdy jest to szkoła pierwszego wyboru) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
do 10 lipca 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły.
13 lipca 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
13-20 lipca 2020 r.
(do godz. 15.00)
Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia i dostarczenie:

 • świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli nie dostarczono wcześniej),
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli nie dostarczono wcześniej), 
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego (jeżeli uczeń posiada),
 • kartę zdrowia dziecka (ze szkoły podstawowej),
 • dwie fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem 
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 800 zł.
21 lipca 2020 r.
(do godz. 14.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
Od 22 lipca 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca w miarę wolnych miejsc.

Nabór kandydatów do klasy pierwszej liceum czteroletniego odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu po szkole podstawowej ucznia:

Zagadnienie Punktacja
1. Język polski

2. Matematyka

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

 • do klasy A politechniczno – ekonomicznej: fizyka lub geografia
 • do klasy B medycznej: biologia lub chemia
 • do klasy C humanistyczno-prawniczej: historia lub WOS
celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

100 punktów

 

(maksymalnie po 35 za język polski i matematykę oraz 30 punktów za język obcy)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Szczególne warunki rekrutacji

Niezależnie od powyższych kryteriów do Liceum są przyjmowani:

   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów w innych województwach,
   • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4) osoby, które uzyskały najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty.

Zarząd Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć kandydata poza wszelką procedurą.

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

Blog Attachment