Rekrutacja do Liceum 2019/2020

DOŁĄCZ DO NAS!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

 

Adres do strony rekrutacyjnej: TUTAJ.
Kwestionariusz osobowy do pobrania:

TUTAJ nowe liceum czteroletnie 

TUTAJ stare liceum trzyletnie

 

Co nas wyróżnia?

 • Kilkunastoosobowe zespoły klasowe
 • Kilkuosobowe grupy językowe
 • Języki obce: angielski rozszerzony oraz do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
 • Sport: własny wybór zajęć sportowych, punktowy system zaliczania wychowania fizycznego
 • Projekt „English across subjectsangielski nie tylko na lekcjach angielskiego
 • Program partnerski „Addvantage”- współpraca z British Council m. in. w ramach organizacji egzaminów FCE i CAE w szkole
 • Kontakty międzynarodowe: wymiana młodzieży ze szkołami w Holandii i Niemczech, zagraniczne wycieczki naukowe (np. do CERN).
 • Koła przedmiotowe dla uczniów poszerzających wiedzę i konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących wsparcia.

Wysoki poziom kształcenia

 • bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym,
 • w rankingu „Perspektyw” – tytuł „Złotej Szkoły 2019”,
 • tytuł Szkoły Sukcesu – przyznawany najlepiej ocenianej grupie placówek edukacyjnych wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazującej na wkład szkoły w kształcenie uczniów (Edukacyjna Wartość Dodana – tzw. EWD),
 • liczne grono laureatów i finalistów olimpiad,
 • zwiększona ilość godzin z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych.

Profilowanie nauczania w liceum trzyletnim

ekonomia

Klasa Apolitechniczno-ekonomiczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): matematyka, geografia, fizyka, informatyka

Klasamedyczna Bmedyczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): biologia, chemia, matematyka

humanistyczna Klasa Chumanistyczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język hiszpański/niemiecki

Nauczanie języków obcych i przedmiotów rozszerzonych prowadzone jest ponadklasowo w grupach kilku lub kilkunastoosobowych. Ostateczną decyzję o wyborze rozszerzeń uczniowie liceum trzyletniego podejmują pod koniec klasy pierwszej. Dane rozszerzenie uruchamiane jest dla grup co najmniej czteroosobowych. Drugi język obcy do wyboru (kontynuacja): j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Profilowanie nauczania w liceum czteroletnim

ekonomia

Klasa Apolitechniczno-ekonomiczna

rozszerzenia: j. angielski , matematyka, geografia lub fizyka

 

Klasamedyczna Bmedyczna

rozszerzenia: j. angielski, biologia, chemia

 

humanistyczna Klasa Chumanistyczna

rozszerzenia: język angielski, polski, historia lub wiedza o społeczeństwie.

 

 Nauczanie języków obcych prowadzone jest ponadklasowo w grupach kilku lub kilkunastoosobowych. Drugi język obcy do wyboru (kontynuacja): j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Jakość nauczania

Małe zespoły klasowe znacząco podwyższają jakość kształcenia. Nauczanie w naszej szkole odbywa się w małych zespołach klasowych i kilkuosobowych grupach językowych.  Umożliwia to indywidualizację pracy, poprawia jej efektywność, ułatwia dostrzeganie potrzeb każdego ucznia i umożliwia uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminach. Duże znaczenie dla efektów kształcenia mają też wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe naszej kadry dydaktycznej. Nauczyciele czynnie współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz wydawnictwami naukowo-dydaktycznymi.

Poza lekcjami     

   • dodatkowe zajęcia z: rysunku i malarstwa, dziennikarstwa, języka rosyjskiego, języka migowego, brydża sportowego
   • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego,
   • Klub Filmowy Rejmovie,
   • wycieczki naukowe i terenowe zajęcia przyrodnicze/geograficzne,
   • obozy letnie i zimowe,
   • projekty edukacyjne,
   • Szkolny Klub Amnesty International,
   • zajęcia z pedagogiem i surdopedagogiem,
   • akcje charytatywne, wolontariat uczniowski na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia.

Możesz nas odwiedzić każdego dnia!

Zapraszamy!

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na indywidualne spotkania z dyrekcją.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum trzyletniego oraz czteroletniego przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Naboru (www.slaskie.edu.com.pl), a kandydaci poddają się jej wymogom i wynikom.

Zasady postępowania kandydatów i harmonogram działań dotyczących rekrutacji elektronicznej

 

Termin Działanie
Od 13 maja do
25 czerwca 2019 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum w elektronicznym systemie rekrutacji.

Dostarczenie do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Kwestionariusza osobowego ucznia – kandydata do liceum (do pobrana na stronie internetowej: www.rejbb.pl).

21-26 czerwca 2019 r.
(do godz. 15.00)
Dostarczenie do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej (w przypadku, gdy jest to szkoła pierwszego wyboru) świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
16 lipca 2019 r. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
16-24 lipca 2019 r.
(do godz. 14.00)
Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie:

 • Kwestionariusza osobowego ucznia – kandydata do liceum (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • odpowiednie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego (jeżeli takie posiada),
 • kartę zdrowia z gimnazjum / szkoły podstawowej od higienistki szkolnej,
 • dwie fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 780 zł.
25 lipca 2019 r.
(godz. 9.00)
Publikacja listy kandydatów przyjętych szkoły.
Od 25 lipca
do 31 sierpnia 2019 r.
Rekrutacja uzupełniająca. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych systemów rekrutacyjnych i składanie odpowiednich dokumentów w wybranych szkołach.

 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej liceum trzyletniego odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu gimnazjalnego ucznia:

Zagadnienie Punktacja
1. Język polski

2. Matematyka

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

 • do klasy A politechniczno – ekonomicznej: fizyka lub geografia
 • do klasy B medycznej: biologia lub chemia
 • do klasy C humanistyczno-prawniczej: historia lub geografia
celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze -0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

100 punktów

 

(maksymalnie po 20  punktów za każdy egzamin)

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej liceum czteroletniego odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu gimnazjalnego ucznia:

Zagadnienie Punktacja
1. Język polski

2. Matematyka

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

 • do klasy A politechniczno – ekonomicznej: fizyka lub geografia
 • do klasy B medycznej: biologia lub chemia
 • do klasy C humanistyczno-prawniczej: historia lub WOS
celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

100 punktów

 

(maksymalnie po 35 za język polski i matematykę oraz 30 punktów za język obcy)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Nabór kandydatów do klasy pierwszej liceum czteroletniego odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu gimnazjalnego ucznia:

Szczególne warunki rekrutacji

Szczególne warunki rekrutacji

Niezależnie od powyższych kryteriów do Liceum są przyjmowani:

   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów w innych województwach,
   • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4) osoby, które uzyskały najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Zarząd Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć kandydata poza wszelką procedurą.

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

Blog Attachment