Rekrutacja do Liceum 2017/2018

jednośćDOŁĄCZ DO NAS!

Nabór uzupełniający trwa!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Adres do strony rekrutacyjnej: TUTAJ.

Kwestonariusz osobowy do pobrania: TUTAJ.

Wyróżniamy się

   • indywidualnym profilowaniem nauczania*: wybór przedmiotów rozszerzonych należy do ucznia,
   • małymi zespołami klasowymi i kilkuosobowymi grupami językowymi,
   • wysokim poziomem kształcenia (wysokie pozycje w rankingach szkół),
   • prowadzeniem wielu kół przedmiotowych (dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę),
   • systemem konsultacji z każdego przedmiotu (dla uczniów potrzebujących wsparcia),
   • kontaktami międzynarodowymi (wymiana młodzieży ze szkołami w Niemczech i Holandii),
   • organizacją wychowania fizycznego: klasowe zajęcia lekcyjne oraz popołudniowe do wyboru: z piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, tenisa ziemnego, stołowego itp.),
   • zapleczem technicznym: aula, sala gimnastyczna, parking, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki i tablice multimedialne, szkolny bufet i sklepik, bezprzewodowy Internet, e-dziennik, ksero,
   • szeroką ofertą zajęć i imprez pozalekcyjnych,
   • indywidualnym podejściem do ucznia, miłą i przyjazną atmosferą.

*Profilowanie nauczania

Wszyscy uczniowie naszej szkoły realizują poziom rozszerzony z języka angielskiego przez trzy lata. Decyzję o wyborze profilu kształcenia uczniowie podejmują dopiero pod koniec klasy pierwszej. Wybierają dodatkowo co najmniej dwa przedmioty do realizacji na poziomie rozszerzonym spośród następujących:

język polski, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, drugi język obcy (niemiecki, francuski, hiszpański, włoski).

Jakość nauczania

Małe zespoły klasowe znacząco podwyższają jakość kształcenia. Nauczanie w naszej szkole odbywa się w małych zespołach klasowych i kilkuosobowych grupach językowych.  Umożliwia to indywidualizację pracy, poprawia jej efektywność, ułatwia dostrzeganie potrzeb każdego ucznia i umożliwia uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminach. Duże znaczenie dla efektów kształcenia mają też wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe naszej kadry dydaktycznej. Nauczyciele czynnie współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz wydawnictwami naukowo-dydaktycznymi. Potwierdzeniem jakości kształcenia w naszej szkole są:

   • dobre i bardzo dobre wyniki uczniów w egzaminach maturalnych, czego wyrazem są wysokie pozycje w ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych rankingach szkól średnich utrzymujące się od początku istnienia szkoły, czyli od 27. lat,
   • od wielu lat czołowe pozycje w województwie i kraju w rankingu „Perspektyw” – tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”,
   • sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (liczni finaliści i laureaci oraz reprezentanci Polski w zawodach międzynarodowych),
   • tytuł Szkoły Sukcesu – przyznawany najlepiej ocenianej grupie placówek edukacyjnych wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazującej na wkład szkoły w kształcenie uczniów (Edukacyjna Wartość Dodana – tzw. EWD),
   • tytuł Szkoły Odkrywców Talentów,
   • tytuł Szkoły z Klasą,
   • tytuł Szkoły 2.0,
   • przynależność do Szkól Stowarzyszonych UNESCO.

Nauczanie języków obcych

Nauczanie języków obcych dostosowujemy do stopnia zaawansowania uczniów tworząc zespoły międzyklasowe realizujące podstawę programową w sposób odpowiedni dla każdego ucznia. Wszyscy uczniowie realizują program rozszerzony z języka angielskiego od klasy pierwszej i kontynuują naukę drugiego języka obcego na poziomie podstawowym (niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski).

Zarówno w kursie podstawowym jak i rozszerzonym oferujemy większą niż wymagana programem nauczania liczbę godzin. Od klasy drugiej uczniowie mogą uczyć się drugiego języka obcego w zakresie rozszerzonym.

Poza lekcjami     

   • dodatkowe zajęcia z: rysunku i malarstwa, dziennikarstwa, języka migowego,
   • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów państwowych TELC z języków obcych,
   • Klub Filmowy Rejmovie,
   • wycieczki naukowe i terenowe zajęcia przyrodnicze/geograficzne,
   • obozy letnie i zimowe,
   • projekty edukacyjne,
   • Szkolny Klub Amnesty International,
   • zajęcia z pedagogiem i surdopedagogiem,
   • akcje charytatywne, wolontariat uczniowski na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia.

Odwiedź nas – zapraszamy!

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na indywidualne spotkania z dyrekcją:

   • 22-26 maja w godzinach 12.00-16.00,
   • 12-14 czerwca w godzinach 12.00-16.00.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Naboru Optivum (www.slaskie.edu.com.pl), a kandydaci poddają się jej wymogom i wynikom.

Zasady postępowania kandydatów i harmonogram działań dotyczących rekrutacji elektronicznej

Termin Działanie
Od 19 maja do
19 czerwca 2017 r.
Kandydat wprowadza podanie przez Internet w systemie Nabór Optivum (www.slaskie.edu.com.pl). Można ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. Następnie kandydat przynosi do szkoły pierwszego wyboru wypełnione podanie (wydrukowane z elektronicznego systemu naboru) podpisane również przez rodziców (prawnych opiekunów). Dodatkowo kandydat do LO „Reja” wypełnia i przynosi kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (w zakładce „Rekrutacja”).
Do 27 czerwca 2017 r.
(do godz. 15.00)
 Kandydat dostarcza do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej (w przypadku, gdy jest to szkoła pierwszego wyboru) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów.
7 lipca 2017 r.
(godz. 9.00)
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
7-13 lipca 2017 r.
(do godz. 15.00)
Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • odpowiednie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego,
 • kartę zdrowia z gimnazjum od higienistki szkolnej,
 • dwie fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł (druga część wpisowego – 350 zł – płatna w sierpniu).

14 lipca 2017 r.
(godz. 9.00)
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.
Od 14 lipca
do 31 sierpnia 2017 r.
Składanie – przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach Inter­netowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu gimnazjalnego ucznia:

Zagadnienie Punktacja
1. Język polski

2. Matematyka

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
uzyskują punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

100 punktów

 

(maksymalnie po 20 punktów za przedmiot)

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

Szczególne warunki rekrutacji

Niezależnie od powyższych kryteriów do Liceum są przyjmowani:

   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów w innych województwach,
   • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4) osoby, które uzyskały najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Zarząd Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć kandydata poza wszelką procedurą.

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.