Rekrutacja do Liceum 2018/2019

DOŁĄCZ DO NAS!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

 

Adres do strony rekrutacyjnej: TUTAJ.
Kwestionariusz osobowy do pobrania: TUTAJ.

Co nas wyróżnia?

 • Kilkunastoosobowe zespoły klasowe
 • Kilkuosobowe grupy językowe
 • Języki obce: angielski rozszerzony oraz do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
 • Sport: własny wybór zajęć sportowych, punktowy system zaliczania wychowania fizycznego
 • Projekt „English across subjectsangielski nie tylko na lekcjach angielskiego
 • Kontakty międzynarodowe: wymiana młodzieży ze szkołami w Holandii i Niemczech, zagraniczne wycieczki naukowe (np. do CERN).
 • Koła przedmiotowe dla uczniów poszerzających wiedzę i konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących wsparcia.

Wysoki poziom kształcenia

 • bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym,
 • w rankingu „Perspektyw” – tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”,
 • tytuł Szkoły Sukcesu – przyznawany najlepiej ocenianej grupie placówek edukacyjnych wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazującej na wkład szkoły w kształcenie uczniów (Edukacyjna Wartość Dodana – tzw. EWD),
 • liczne grono laureatów i finalistów olimpiad,
 • zwiększona ilość godzin z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych.

Profilowanie nauczania

humanistycznaKlasa A – humanistyczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język hiszpański/niemiecki

medycznaKlasa B – medyczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): biologia, chemia, matematyka

ekonomia Klasa C – ekonomiczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język hiszpański/język niemiecki

inżynieryjnaKlasa D – politechniczna

rozszerzenia: j. angielski + proponowane do wyboru (2-3 z wymienionych): matematyka, fizyka, informatyka

Kształcenie na poziomie podstawowym prowadzone jest wspólnie dla klas A i B oraz C i D (w grupach ok. 20. osób). Nauczanie języków obcych i przedmiotów rozszerzonych prowadzone jest ponadklasowo w grupach kilku lub kilkunastoosobowych. Ostateczną decyzję o wyborze rozszerzeń uczniowie podejmują pod koniec klasy pierwszej. Drugi język obcy do wyboru (kontynuacja): j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Jakość nauczania

Małe zespoły klasowe znacząco podwyższają jakość kształcenia. Nauczanie w naszej szkole odbywa się w małych zespołach klasowych i kilkuosobowych grupach językowych.  Umożliwia to indywidualizację pracy, poprawia jej efektywność, ułatwia dostrzeganie potrzeb każdego ucznia i umożliwia uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminach. Duże znaczenie dla efektów kształcenia mają też wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe naszej kadry dydaktycznej. Nauczyciele czynnie współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz wydawnictwami naukowo-dydaktycznymi.

Poza lekcjami     

   • dodatkowe zajęcia z: rysunku i malarstwa, dziennikarstwa, języka migowego,
   • przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego,
   • Klub Filmowy Rejmovie,
   • wycieczki naukowe i terenowe zajęcia przyrodnicze/geograficzne,
   • obozy letnie i zimowe,
   • projekty edukacyjne,
   • Szkolny Klub Amnesty International,
   • zajęcia z pedagogiem i surdopedagogiem,
   • akcje charytatywne, wolontariat uczniowski na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia.

Możesz nas odwiedzić każdego dnia!

Zapraszamy!

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na indywidualne spotkania z dyrekcją.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Naboru Optivum (www.slaskie.edu.com.pl), a kandydaci poddają się jej wymogom i wynikom.

Zasady postępowania kandydatów i harmonogram działań dotyczących rekrutacji elektronicznej

Termin Działanie
Od 18 maja do
18 czerwca 2018 r.
Rejestracja kandydatów / wybór preferencji

Kandydat wprowadza podanie przez Internet w systemie Nabór Optivum (www.slaskie.edu.com.pl). Można ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. Następnie kandydat przynosi do szkoły pierwszego wyboru wypełnione podanie (wydrukowane z elektronicznego systemu naboru) podpisane również przez rodziców (prawnych opiekunów). Dodatkowo kandydat do LO „Reja” wypełnia i przynosi kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (w zakładce „Rekrutacja”).

Do 26 czerwca 2018 r.
(do godz. 15.00)
 Kandydat dostarcza do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej (w przypadku, gdy jest to szkoła pierwszego wyboru) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów.
6 lipca 2018 r.
(godz. 9.00)
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
6-12 lipca 2018 r.
(do godz. 14.00)
Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli wcześniej nie dostarczył),
 • odpowiednie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego,
 • kartę zdrowia z gimnazjum od higienistki szkolnej,
 • dwie fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł (druga część wpisowego – 350 zł – płatna w sierpniu).

13 lipca 2018 r.
(godz. 9.00)
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.
Od 13 lipca
do 31 sierpnia 2018 r.
Składanie – przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach Inter­netowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu gimnazjalnego ucznia:

Zagadnienie Punktacja
1. Język polski

2. Matematyka

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

 

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
uzyskują punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

100 punktów

 

(maksymalnie po 20 punktów za przedmiot)

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

Szczególne warunki rekrutacji

Niezależnie od powyższych kryteriów do Liceum są przyjmowani:

   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów w innych województwach,
   • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4) osoby, które uzyskały najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Zarząd Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć kandydata poza wszelką procedurą.

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

Blog Attachment