Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Rekrutacja do Liceum 2021/2022 – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Rekrutacja do Liceum 2021/2022

rekrutacja 21/22

DOŁĄCZ DO NAS!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Adres do strony rekrutacyjnej: TUTAJ
Kwestionariusz osobowy do pobrania: TUTAJ

Nabór uzupełniający do klasy drugiej i trzeciej (LO 4letnie) i klasy trzeciej (LO 3letnie): TUTAJ 

TRADYCYJNIE NOWOCZESNA SZKOŁA

30 LAT ISTNIENIA ZA NAMI 

NOWA ERA REJA PRZED NAMI

 • Nauczamy z wykorzystaniem iPadów: każda lekcja, każdy uczeń, każdy nauczyciel.
 • Nie boimy się wyzwań, działamy, zmieniamy się.
 • Doświadczenie merytoryczne łączymy z nowoczesną dydaktyką.
 • Wspieramy i zachęcamy do samorozwoju.
 • Każdemu pomagamy osiągnąć własny sukces.
 • Dajemy z siebie swoje 100%! A ty?

Jak organizujemy pracę i co oferujemy?

 • Kilkunastoosobowe zespoły klasowe
 • Kilkuosobowe grupy językowe
 • Języki obce: angielski rozszerzony oraz do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
 • Sport: własny wybór zajęć sportowych, punktowy system zaliczania wychowania fizycznego
 • Innowacja English across Subjects (link) angielski nie tylko na lekcjach angielskiego,
 • Zwiększona ilość godzin z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych.
 • Program partnerski „Addvantage”- współpraca z British Council m. in. w ramach organizacji egzaminów FCE i CAE w szkole
 • Kontakty międzynarodowe: wymiana młodzieży ze szkołami w Holandii i Niemczech, zagraniczne wycieczki naukowe
 • Koła przedmiotowe dla uczniów poszerzających wiedzę i konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów potrzebujących wsparcia.

Poziom kształcenia dopasowany jest do każdego ucznia!

 • Chcesz zostać laureatem międzynarodowej olimpiady? Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych nauczycieli, którzy doprowadzili już wielokrotnie uczniów do medalowych miejsc!
 • Jesteś niepełnosprawny? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia? Przyjdź. Porozmawiamy o tym jak możemy Ci pomóc.
 • Jesteśmy Szkołą Sukcesu – znajdujemy się w najlepiej ocenianej grupie placówek edukacyjnych wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazującej na wkład danej szkoły w kształcenie uczniów (Edukacyjna Wartość Dodana – tzw. EWD),

Planowane klasy – profilowanie nauczania

ekonomia

Klasa A 

rozszerzenia: j. angielski , matematyka + rozszerzenie do wyboru*

Klasamedyczna

rozszerzenia: j. angielski, biologia + rozszerzenie do wyboru*

humanistyczna Klasa C

rozszerzenia: język angielski, historia+ rozszerzenie do wyboru*

 

* Rozszerzenie „do wyboru” kandydaci wybierają ponadklasowo, spośród:

 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • wiedzy o społeczeństwie

Kandydaci deklarują w kwestionariuszach osobowych dwa takie rozszerzenia: 

 • pierwszego wyboru (spośród: chemii, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie)
 • drugiego wyboru (spośród: chemii, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie)

Jeżeli do wybranego, dodatkowego rozszerzenia liczba chętnych:

 • przekracza 21 wówczas pierwszeństwo w przydziale do grupy mają osoby z wyższą ilością punktów w systemie rekrutacji, a kandydat niezakwalifikowany zapisany zostaje do grupy rozszerzenia „drugiego wyboru”,
 • nie przekracza 5 wówczas rozszerzenie nie powstaje, a kandydat zostaje zapisany do grupy rozszerzenia „drugiego wyboru”.

Nauczanie języków obcych prowadzone jest ponadklasowo w grupach kilkuosobowych (ewentualnie kilkunastoosobowych). Drugi język obcy do wyboru (kontynuacja): j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Grupa językowa od podstaw z drugiego języka obcego może być uruchomiona jeżeli nie ma chętnych do grupy kontynuacyjnej. Grupy drugiego języka obcego są uruchamiana jeżeli liczba chętnych wynosi co najmniej 5 osób.

W klasie 4 każdy może wybrać 2 godziny dodatkowych zajęć:

 • z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu na poziomie C1,
 • z drugiego języka obcego, 
 • z programowania.

Powyższe zajęcia uruchamiane są dla grup minimum 6-osobowych.

Jednocześnie informujemy, że dla chętnych uczniów proponujemy dodatkowe kursy przygotowujące do matury z przedmiotów poza w/w rozszerzeniami. Kursy będą realizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasie 3 i 4. Zostaną uruchomione dla grup nie mniejszych niż 6-osobowe. Semestralny koszt kursu wyniesie równowartość miesięcznego czesnego. Proponujemy przedmioty: j. polski, informatyka, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski. 

Poza lekcjami     

   • oferujemy dodatkowe zajęcia np. z: rysunku i malarstwa, dziennikarstwa, języka rosyjskiego, języka łacińskiego, brydża sportowego, programowania
   • zajęcia z pedagogiem i surdopedagogiem,
   • Klub Filmowy Rejmovie,
   • wycieczki naukowe i terenowe zajęcia przyrodnicze/geograficzne,
   • obozy letnie i zimowe,
   • Szkolny Klub Amnesty International,
   • Szkolne Koło Caritas,
   • akcje charytatywne, wolontariat uczniowski na rzecz dzieci i osób starszych, potrzebujących wsparcia.

Chcesz porozmawiać o szkole?

Zadzwoń:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

Tel. 33 812 42 56

Zapraszamy!

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA
W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum czteroletniego przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Naboru (www.slaskie.edu.com.pl), a kandydaci poddają się jej wymogom i wynikom.

Zasady postępowania i
harmonogram działań dotyczących rekrutacji elektronicznej

Terminy
postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Termin Działanie
od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wniosek z elektronicznego systemu oraz kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony szkoły: www.rejbb.pl).
od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej (w przypadku, gdy jest to szkoła pierwszego wyboru) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
do 15 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły.
22 lipca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
23-30 lipca 2021 r.
(do godz. 15.00)
Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia i dostarczenie:

 • świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli nie dostarczono wcześniej),
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli nie dostarczono wcześniej),
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu przedmiotowego (jeżeli uczeń posiada),
 • karty zdrowia dziecka (ze szkoły podstawowej),
 • fotografii legitymacyjnej podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 800 zł.
2 sierpnia 2021 r.
(do godz. 14.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły. Poinformowanie KO o ilości wolnych miejsc.
Od 3 sierpnia 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca w miarę wolnych miejsc.

Nabór kandydatów do klasy pierwszej liceum odbywać się będzie na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu po szkole podstawowej ucznia:

Zagadnienie Punktacja
1. Język polski 2. Matematyka

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

 • do klasy A fizyka lub geografia
 • do klasy B biologia lub chemia
 • do klasy C historia lub WOS
celujący – 18 pkt.bardzo dobry –17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
100 punktów

(maksymalnie po 35 za język polski i matematykę oraz 30 punktów za język obcy)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Szczególne warunki rekrutacji

Niezależnie od powyższych kryteriów do Liceum są przyjmowani:

   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
   • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów w innych województwach,
   • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4) osoby, które uzyskały najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty.

Zarząd Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć kandydata poza wszelką procedurą.

Informacje na temat płatności, zniżek i stypendiów można znaleźć TUTAJ:

Płatności/zniżki/stypendia

Blog Attachment