Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Nauczanie domowe – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Nauczanie domowe

Informacje dla rodziców o nauczaniu domowym

Obowiązująca procedura o ubieganie się o nauczanie domowe:

1. Rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obo wiązku nauki poza szkołą.

2. Rodzice są zobowiązani dołączyć do wniosku:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację. podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję. administracyjną. o udzieleniu zezwolenia (lub o odmowie udzielenia zezwolenia) na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inna forma wychowania przedszkolnego, lub poza szkołę.

4. Dyrektor jest zobowiązany uzgodnić – na dany rok szkolny – z rodzicami ucznia zakres części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, z której uczeń będzie egzaminowany . zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

5. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia jest przeprowadzana zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

6. Po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas.

7. Dziecku nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń jest wpisany do arkusza organizacyjnego szkoły, której dyrektor wyda decyzję o zezwoleniu na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

9. Cofnięcie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły odbywa się w drodze decyzji administracyjnej i może nastąpić:

  • na wniosek rodziców;
  • jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi  do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zda  rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
  • w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.