Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /public_html/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Stypendia Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolngo im. M. Reja w Bielsku-Białej

Stypendia Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA

1. O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał następujące wyniki nauczania:

• reprezentując szkołę został laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej, konkursu przedmiotowego lub innego konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

• uzyskał świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),

2. Wniosek może składać uczeń, który spełnia obydwa warunki wymienione w p.1.

3. Wniosek musi być zaopiniowany przez wychowawcę klasy i opiekuna naukowego, którzy swoimi podpisami potwierdzają, że uczeń spełnia wymagania stypendysty Fundacji: wychowawca co do świadectwa, opiekun naukowy – co do tytułu laureata / finalisty.

4. Wniosek o przyznanie stypendium składa uczeń do Zarządu Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, na dziennik podawczy do sekretariatu szkoły.

5. Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 15 września po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Fundacji,

7. Decyzję, o której jest mowa w p. 6, Zarząd podejmuje do 25 września po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, a informacja o niej zostaje przekazana niezwłocznie dyrektorowi szkoły.

8. Stypendium wypłacane jest na koniec każdego miesiąca, przez okres 1 roku szkolnego: od września do sierpnia.

9. Wysokość stypendium określa Zarząd Fundacji.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu stypendium może być uchylona w każdej chwili, a wypłacanie stypendium – wstrzymane.

Kryteria przyznawania stypendium zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w dniu 19 maja 2017 r. i obowiązują od daty zatwierdzenia.